Zorgvisie

Onze zorgvisie

Wij hebben met onze VBS de Gulleboom een school voor ogen die met ZORG werkt voor de ontplooiing van elk kind.

Daarom zeggen we:

“We willen voor elk kind goed doen.

Juist daarom kunnen we niet voor ieder kind gelijk doen”. 

Inleiding

Met deze visietekst stellen we onze zorgvisie voor. Dit document is een werk in voortdurende evolutie, omdat we ons bewust zijn van de vele veranderingen in het  onderwijs als in de maatschappij. We vinden het belangrijk om hierop te blijven inspelen.

Dit omdat “zorg” een centrale rol speelt in onze school, om zo de ontplooiing van elk kind mogelijk te maken. Elk kind ontwikkelt op zijn/haar eigen tempo en soms volstaat de brede basiszorg binnen de klaswerking niet. Samen met de ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinator en CLB-ondersteuningsteam bekijken we waar we extra hulp kunnen bieden om de leerwinst bij elke leerling zo groot mogelijk te maken. 

Zorg is van toepassing op alle aspecten en zit verweven in de schoolcultuur, in het pedagogisch en didactisch handelen in de klas, evenals in binnen- en buitenschoolse activiteiten.  Dit omvat de domeinen van leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren.

Onze katholieke basisschool “De Gulleboom” heeft meer dan gewone aandacht voor kinderen die (groei)kansen dreigen te missen. Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen, hoe verschillend ook. We geloven in de ontwikkelingskansen van elk kind en ondersteunen onze kinderen op alle vlakken.

            Welkom op onze warme, open school waar alle kinderen uitgedaagd worden om te ontwikkelen via hun eigen talenten.

Zorgvisie

Wij willen een “warme” school zijn waar kinderen zich goed voelen, zich  kunnen ontplooien met behulp van brede zorg en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Elk kind staat bij ons centraal. We houden altijd rekening met de specifieke leer- en ontwikkelingskansen van elk kind. We bouwen verder op wat de kinderen reeds beheersen, op hun talenten en op hun vele interesses. Om dit te bereiken, creëren we een krachtige leeromgeving. We proberen de principes van handelingsgericht werken zo veel mogelijk te integreren en maken gebruik van het zorgcontinuüm om onze aanpak vorm te geven .  We stellen een zorgplan op voor kinderen die zich in fase 1 of fase 2 van het continuüm bevinden en sturen dit tijdens overlegmomenten bij, binnen de grenzen van redelijke aanpassingen.

Deze overlegmomenten omvatten het MDT met de leerkracht (november | maart | juni) en de overlegmomenten met de zorgleerkrachten. Deze worden elke 2 weken georganiseerd om het proces systematisch bij te sturen. 

We houden rekening met de eigenheid van elk kind en hebben een uitgebreid zorgsysteem opgebouwd op verschillende niveaus (kind-leerkracht-school). Onze school doet er alles aan om het leertraject van de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit wordt mogelijk gemaakt met een gemotiveerd team van leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinator en directie die beschikbaar zijn voor de kinderen en hun ouders. 

Ons streven naar professionalisering via nascholing, samenwerking en uitwisseling van expertise staat dan ook elk schooljaar hoog op de agenda. 

We maken deel uit van de scholengemeenschap “Guldenberg” waardoor de uitwisseling verder reikt dan onze schoolmuren. 

De leerkracht is de spilfiguur van de zorgbrede werking in de klas. De leerkracht die dagelijks met het kind werkt, bepaalt in overleg met de zorgcoördinator de koers van de zorg. We houden dit bij in ons KVS (kleuter) en LVS (lager) om zo transparant en efficiënt mogelijk te werken.

We betrekken ouders, het CLB en andere externe diensten zo veel mogelijk bij de evaluatie van het kind. Dat doen we door voortdurend te reflecteren, te evalueren en te informeren. 

We vinden het belangrijk om de drempel van onze school zo laag mogelijk te houden en streven ernaar om de betrokkenheid van ouders zo groot mogelijk te maken. Ook de kinderen willen we zo veel mogelijk betrekken bij het totale schoolgebeuren. 

Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem registreren we de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Bij de observaties houden we rekening met alle ontwikkelingsvelden van het leerplan. We proberen op tijd te signaleren wie extra zorg nodig heeft, de zorgvragen te analyseren en verder te verfijnen. Bij de “uitbreiding van zorg” stellen we een zorgplan op  om de onderwijsbehoeften van het kind en leerkracht te identificeren en toe te passen. Tenslotte evalueren we en indien nodig sturen we bij en zetten vast wat werkt.

Zorg op 3 niveaus

Kindniveau

Zoals hierboven reeds vermeld staat elk kind centraal. Elk kind kan rekenen op zorg op maat. Gedurende het hele schooljaar volgen we hen nauwlettend op en observeren we hen binnen het rapport KVS op doel en het LVS-systeem.

De onderwijsbehoeftes van het kind én van de leerkracht worden in kaart gebracht. Op deze manier kunnen we inspelen op de zorgvraag door aanpassingen (REDICODIS) in de klas door te voeren. In dit proces staat de communicatie met de ouder centraal.

Het hele proces wordt zorgvuldig opgevolgd door de zorgcoördinator, zorgleerkracht, leerkracht en directie.

De begeleiding van het kind vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, maar het kan ook voorkomen dat kinderen in groepen worden samengebracht, zelfs klasoverschrijdend. 

We kiezen ervoor om anderstalige nieuwkomers, indien mogelijk, samen te plaatsen in een groepje om de basiswoordenschat (schoolse woordenschat) aan te brengen. Indien mogelijk  passen we ook preteaching toe om het zelfvertrouwen van de kinderen te versterken en hen  beter te laten volgen in de klas. We stellen het welbevinden centraal van elke anderstalige nieuwkomer.

Observaties en testen maken ook deel uit van ons zorgproces. In de derde kleuterklas worden bijvoorbeeld in oktober de “rekenbegrippen” getest door de zorgcoördinator/ zorgleerkracht. Indien nodig wordt dit herhaald in mei/juni. We halen hieruit niet alleen informatie over de kleuters, maar ook over onze school als geheel.

Sinds oktober 2021 nemen we voor de “luistervaardigheid “ van de 3de kleuters de KOALA af. 

De resultaten van deze test en dagelijkse observaties geven ons een goed beeld van de luistervaardigheid van elk kind. 

De “Toeters” wordt niet meer standaard afgenomen, behalve als de leerkracht nog aanvullende info nodig heeft naast de observaties. Als de leerkracht zich zorgen maakt, kan  de zorgcoördinator eventueel een “signaallijst” afnemen. 

In de lagere school legt de leerling jaarlijks de LVS-testen af voor wiskunde en spelling. Elk jaar wordt ook het AVI-leesniveau bepaald.  Alle essentiële informatie en zorgdossiers worden bijgehouden in “Questi ”, waarbij de juffen toegang hebben tot alle gegevens van hun leerlingen. De zorgcoördinator en directie hebben toegang tot alle klassen.

Twee à drie maal per jaar zijn er vaste overlegmomenten waarin de volledige klas wordt besproken. Op deze manier valt er niemand uit de boot. Vanzelfsprekend blijft er tussendoor ook ruimte voor overleg. In alle klassen wordt er zorg voorzien. Hierbij komt de zorgleerkracht en zorgcoördinator de klas ondersteunen. 

Leerkrachtniveau

De leerkracht kan altijd terecht bij de zorgcoördinator en/of directie als er zorgen zijn over een bepaald kind. Binnen het leerkrachtenteam proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken.  De zorgcoördinator zal, indien mogelijk, de leerkracht hierbij ondersteunen of extern advies inwinnen. We besteden regelmatig extra aandacht aan het in kaart brengen van de onderwijsbehoeftes van de leerkracht.

Schoolniveau

Ouderbetrokkenheid  vinden we belangrijk omdat dit de drempel kan verlagen wanneer er problemen zijn. We zetten dan ook in op een zo open mogelijke communicatie met ouders, met speciale aandacht voor gezinnen met een zwakkere sociaal – economische status. 

We proberen screenings en testen op schoolniveau te bekijken om bij te sturen bij terugkerende bijzonderheden en om te zorgen voor kwaliteitsverbetering binnen onze school. 

Zorgcontinuüm in praktijk

Het zorgcontinuüm is een ondersteuning voor de school om zorg te bieden aan de kinderen. 

Binnen dit zorgcontinuüm onderscheiden we vier fases: 

fase 0: “Brede basiszorg” 

fase 1: “Verhoogde zorg”

fase 2: “Uitbreiding van zorg” 

fase 3: “Individueel Aangepast Curriculum (IAC)”.

Binnen fase 0 en 1 is de school de hoofdrolspeler. Het CLB kan hierin wel een ondersteunende rol spelen.                   

Fase 0 : Brede Basiszorg

De “brede basiszorg” vormt de eerste steen in de piramide en heeft betrekking op de meerderheid van de kinderen. Onze school wil deze fase goed uitwerken om te voorkomen dat kinderen snel naar de volgende fase moeten overgaan. Binnen deze fase werkt men als het ware preventief.

Fase 1: Verhoogde zorg

“Verhoogde zorg” staat voor de tweede steen van de piramide. Op deze fase wordt overgestapt wanneer het aanbieden van een krachtige leeromgeving (brede basiszorg) niet meer voldoende is. 

In overleg  bekijken we welke aanpassingen in de klas kunnen gebeuren om de ontwikkeling van het kind verder te stimuleren. 

De leerkracht, zorgleerkracht en zorgcoördinator volgen het kind met extra zorg in deze fase  op. In deze fase kan het uurtje zorg gebruikt worden voor een specifiek kind of een groepje van enkele kinderen.  Deze zorg kan zowel door de leerkracht, de ambulante juf of de zorgcoördinator gegeven worden. Alle informatie wordt genoteerd in het observatiesysteem om de evolutie te volgen. In deze fase wordt ook al met het CLB overlegd, zonder dat er noodzakelijk een volledig traject wordt gestart.

Vanaf fase 2 neemt het CLB de rol van de school over in nauwe samenwerking met school, ouders en kinderen (indien mogelijk).

Doorheen deze verschillende fases betrekken we de ouders  zodat we op een constructieve en transparante manier werken.

Fase 2: Uitbreiding van zorg 

Wanneer de gemaakte inspanningen binnen de “verhoogde zorg” niet het gewenste resultaat geven, kan er worden overgegaan naar de volgende fase: “Uitbreiding van zorg”. Het CLB wordt actiever betrokken, na toestemming van de ouders. In deze fase zal het CLB een diagnose stellen of  een mogelijke hypothese verduidelijken.

Na overleg met alle betrokkenen wordt er gekeken hoe het kind het beste in de klas kan worden ondersteund. Er kan een doorverwijzing naar externe diensten plaatsvinden, zoals een revalidatiecentrum, logopedist , therapeut,  enz.  Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we samen met het Leersteuncentra West-Vlaanderen Zuid via de scholengemeenschap Guldenberg.

Fase 3 : Individueel aangepast curriculum 

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de grens van redelijke aanpassingen wordt overschreden en dat ondanks alle zorg, het kind weinig tot geen vooruitgang maakt. In dat geval kan er worden overgegaan naar een “Individueel Aangepast Curriculum” (IAC).

Het kan inhouden dat het kind naar een andere school (BuO) gaat of binnen het gewone onderwijs een aangepast curriculum volgt. We zijn er ons van bewust dat dit voor de klasleerkracht een uitdaging kan zijn en streven hierbij naar een transparante communicatie met alle betrokkenen. We blijven het welbevinden van de leerling centraal stellen en hebben oog voor elke kleine stap in de ontwikkeling, waarbij we de draagkracht van de leerkracht en klasgroep nauwlettend opvolgen.

Takenpakket zorgcoördinator 

Begeleiding van kinderen

Het begeleiden van de kinderen is een belangrijk deel van het takenpakket van de zorgcoördinator. 

Als school kiezen wij hiervoor omdat we op deze manier het beste de voeling met de klas, de leerlingen en leerkrachten kunnen behouden.  De informatie die we verkrijgen, vormt de basis voor verdere actie in andere domeinen (leerkracht – school). 

Ondersteuning van het handelen van de leerkracht

De leerkracht kan met vragen altijd terecht bij de zorgcoördinator en  directie. We hebben vaste overlegmomenten voor de volledige klas en er zijn mogelijkheden om tussendoor bepaalde zaken aan te kaarten. Samen bekijken we hoe we de zorgbehoeften kunnen aanpakken.  

Voor kinderen met een zorgplan streven we naar extra, structurele momenten in te bouwen en het zorgplan te evalueren en bij te sturen, in samenwerking met de zorgleerkracht.

Coördinatie van de zorg op het niveau van de school en scholengemeenschap

Op beleidsniveau nemen de zorgcoördinator, de directie, de beleidsmedewerker deze taak op zich. We verfijnen ons zorgbeleid in overleg. 

Ongeveer 1x maand is er in de scholengemeenschap overleg met alle zorgcoördinatoren. Een moment om onderlinge informatie uit te wisselen. Het is ook een kans om te reflecteren omtrent enkele moeilijke casussen op school. 

Het onderhouden van contact met externe diensten zoals het CLB en revalidatiecentra zorgt voor een naadloze afstemming tussen alle betrokken partijen. Het coördineren van de zorg, plannen van afspraken en het zorgdossier “up to date” houden, vormt de administratieve kant, die door de zorgcoördinator wordt beheerd.