Zorg op onze school

Zorg op onze school

Op onze school staat het welzijn en ontwikkeling van elk kind centraal. We doen er alles aan om onze kinderen te laten ontwikkelen in een leerrijke en uitdagende omgeving.  Onze zorgcoördinatoren zorgen  ervoor dat dit alles in goede verloopt.

 

De zorg wordt op verschillende niveaus aangeboden, aangepast aan de noden van het kind. 

 

 

 • Kindniveau:

  Zoals hierboven reeds vermeld staat elk kind centraal. Elk kind kan rekenen op zorg op maat. Hiervoor gaan we  nauw opvolgen en observeren gedurende het hele schooljaar.  

  De onderwijsbehoeftes van het kind (én van de leerkracht) worden in kaart gebracht. Op deze manier kan er worden ingespeeld op de zorgvraag. Dit door aanpassingen (REDICODIS) in de klas door te voeren. In dit proces staat ook de communicatie met de ouder centraal.

  Het proces wordt nauw opgevolgd door de zorgcoördinator, leerkracht en directie.

  De begeleiding van het kind vindt zoveel mogelijk plaats in de klas. Het is echter ook mogelijk dat kinderen in een groepje samen worden gebracht, dit kan ook klasoverschrijdend (ATN). 

   

  We kiezen ervoor om anderstalige nieuwkomers, indien mogelijk,  samen in een groepje te nemen om de basiswoordenschat aan te brengen. Indien mogelijk gaan we ook preteaching toepassen. Dit om het zelfvertrouwen bij deze kleuter te versterken. Op deze manier hopen we dat ze beter kunnen volgen in de klas en stellen we het welbevinden centraal.

   

  Observaties/testing

   

  Binnen de school gebeuren er ook enkele vaste observaties/testen. In de 3de kleuterklas worden de “Rekenbegrippen” in oktober afgenomen door de zorgcoördinator. Indien nodig wordt dit herhaald in mei/juni. De “Toeters” wordt niet meer standaard afgenomen enkel bij kinderen waarbij de leerkracht nog aanvullende info nodig heeft naast haar/zijn observaties. De observaties van de juf blijven een cruciale rol spelen.

   

  Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt,wordt er door de zorgcoördinator eventueel een “signaallijst” afgenomen of is er de mogelijkheid om de screening van “KWIK” samen met de juf te doorlopen.

   

  Alles wordt bijgehouden in “iKklik”. De juffen kunnen er alles van hun kleuters invullen en opvolgen. De zorgcoördinator en directie hebben toegang tot alle klassen.

 
 • Leerkrachtniveau

  De leerkracht kan telkens terecht bij de zorgcoördinator/directie indien er zorgen zijn omtrent een bepaalde leerling. De zorgcoördinator zal waar mogelijk de leerkracht hierbij ondersteunen of extern advies inwinnen. Dit schooljaar willen we extra aandacht besteden om ook de onderwijsbehoeftes van de leerkracht in kaart te brengen (leerkracht doet ertoe).

  In alle klassen (muv de peuterklassen) wordt er een zorguur voorzien. Hierbij komt de ambulante leerkracht de klas ondersteunen. Daarnaast is er ook ondersteuning van de zorgcoördinator.

  Drie à twee maal per jaar zijn er vaste overlegmomenten (MDT) waarin de volledige klas wordt besproken. Op deze manier valt geen enkele kleuter uit de boot.  Tussendoor is er natuurlijk ook ruimte voor overleg.

 
 • Schoolniveau

  Als school hebben wij ervoor gekozen om de ambulante uren, alsook een deel van de  uren van de zorgcoördinator in te zetten voor zorg in de klas. Alles wordt bijgehouden op een zorgfiche. 

  Ouderbetrokkenheid  vinden we belangrijk omdat dit de drempel kan verlangen wanneer er problemen zijn. We zetten dan ook in om een zo open mogelijke communicatie met ouders. Hierbij hebben we oog voor gezinnen met een zwakkere sociaal – economische status. 

 
Meer informatie hierover kan je vinden bij onze zorgvisie.